Milli Eğitim Temel Kanunu Ne Zaman Kabul Edildi?

Kanun numarası 1739 olan Milli Eğitim Kanunu, 14 Haziran 1973’te kabul edilmiştir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Nedir?

Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

Türk milli eğitimin temel ilkeleri hangi kanun?

Yönetim Süreçleri. Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulmaktadır. Türk eğitim sisteminin temel ilkeleri 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 4 ila 17. maddelerinde 14 madde halinde ifade edilmiştir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlik nasıl bir meslektir?

Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

Devletin en temel kanunu nedir?

Madde 11 – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Ilköğretimin amaç ve görevleri nelerdir?

Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; 2. Onları ilk öğretime hazırlamak; 3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak; 4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

You might be interested:  Milli Eğitim Bakanlığı Okullar Ne Zaman Açılıyor?

Genellik ve eşitlik ilkesi nedir?

1) Genellik ve eşitlik: Milli eğitimin temel ilkeleri konusunda ilk ilkelerden biri olan genelli ve eşitlik, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eğitim kurumlarının herkese açık olduğunu belirtir. Hiçbir kişi ya da zümreye imtiyaz tanınmaz.

Milli eğitimin temel ilkeleri nedir?

– Öğretimde teori ve uygulamanın birlikte yürütülmesi. – Öğretim programlarının sosyal hayatın ihtiyaçlarını ve çağın gereklerini karşılaması. – Öğretim programlarının millî ve bilimsel olması. – Eğitim ve öğretimde disiplin ilkesi.

Hangi kanunla eğitim sistemi Milli Eğitim Bakanlığına bırakılmıştır?

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Milli eğitimin temel amaçları nelerdir?

Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek; 2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.

Öğretmenlik meslek kanunu ne demek?

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir. MADDE 2 – (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.